Termat dhe Kushtet e pergjithshme (AGB) Përfitimet e në bazë të Sigurimit të kompanisë Pikellimi GmbH

§ 1 Qëllimi i mbështetjes të shpenzimeve funerale

1. Ndihma dhe mbështetja të shpenzimeve për varrim është një institucion i kompanis Pikellimi GmbH, organizuar me qëllim qe të ju ndihmoj anëtarëve dhe familjeve të tyre dhe të mar përsipër shpenzimet për bartjen e kufomave.

§ 2 Kushtet paraprake për anëtarësim

1. Anëtar mund të bëhen ata që kanë mbushur moshën 18 vjeç.

2. Interesusi duhet të ket rezidencën e përhershme në territorin e Gjermanis, vendet e Bashkimit Evropian (BE) ose në Zvicër dhe Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE).

§ 3 Pranimi

1. Pranimi në institucionin bëhet sipas kërkesës për aplikim me formularin e Pikellimit GmbH.

2. Aplikimit i bashkngjitur dokumentat e nevojshme dhe domosdoshme duhet të dërgohen në adresën e kompanisë Pikellimi GmbH, Leipziger Str. 16a, 63584 Gründau. Pranohen aplikimet që jan plotësisht dhe të plotësuar me dhënat personale dhe pajisur me të gjith dokumentacionin e nevojshëm

3. Nuk ka asnjë pretendim ligjor për pranimin e interesusit. Kompania Pikellimi GmbH mund të refuzojë interesuesin pa arsyetim.

§ 4 Fillimi i mbrojtjes

Mbrojtja fillon vetëm kur:

1. Vërtetimi i mbrojtjes ësht dërguar me post dhe kushtet e mëposhtme jan plotësuar:

2. Taksa e pranimit sipas §5 dhe kontributet e vitit sipas §6 janë të realizume dhe periudha e kohës sipas § 4 Nr.3 ka skaduar.

3. Skadim i kohes 180 ditë pas realizimit dhe konfirmimit së pagesës;

4. Në rast se anëtari pas realizimit të pageses në një aksident ndron jet, përjashtohet koha e skadimit sipas §4 Nr. 3.

§ 5 Taksa

1. Me pranimin e mbrojtjes duhet të realizohet taksa drejt Pikellimit GmbH që janë stivosur sipas moshës:

Tarifë pranimi vetëm një here:
18 deri 29 vjet / 0,00 Euro

30 deri 49 vjet / 49,95 Euro

50 deri 59 vjet / 399,95 Euro

prej 60 vjet / Informacion vetëm përmes pushteti qendror

2. Taksa e pranimit duhet të realizohet dy javë pas marrjes së faturës dhe vërtetimit mbrojtjes.

§ 6 Kontributet vjetor dhe kushtet e pagesës

1. Kontributet vjetore jan 89,95 Euro dhe paraprakisht nga çdo antar që duhet të realizohen në koh.

Kontributi vjetor pas pranimit duhet të realizohet dy javë pas marrjes së faturës dhe vërtetimit se mbrojtjes. Pas kësaj çdo vit, 3 dite pune pas regjistrimit ne muajn e vitin e kaluar.

2. Kontributet vjetore realizohen kryesisht direkt nga llogaria e anëtarsuesit pas autherizimit nga banka. Nëse banka refuzon kërkesën e Pikellimit GmbH anëtarsuesi do të mar përsiper kostot e shkaktuara.

3. Mbështetja për „Sigurimit“ përjashtohet nëse anëtari më shumë se 1 muaj me vones së realizimit të pagesës ësht.

§ 7 Përfitueset nga mbrojtja

1. Personat gjithashtu që mbështet „Sigurimit“ jan:

a. anëtari dhe bashkëshorti-ja;

b. fëmijët e anëtarit të cilët nuk e kanë arritur ende moshen 18 vjeçare;

c. fëmijët e anëtarit që janë studente me kusht që ato nuk e kanë arritur ende moshën 27 vjeçare ose që janë të pamartuar dhe nuk kanë të ardhura të mjaftueshme;

d. fëmijët me aftësi të kufizuara të rëndë (50%) dhe të cilët nuk kanë të ardhura të mjaftueshme (pa moshën e kufizuar) ;

e. personat e lartpërmendura humbin pa njoftimin mbështetjen e „Sigurimit“ në qoft se me pikën Nr.1 kriterat e nevojshme perjashtohen; Personat që nuk i plotësojnë kushtet të Nr. 1 a) deri d) kanë mundësi (p.sh. pas divorcit ose mbushjen 18 vjeçare etj) të aplikojne për anëtarsim dhe mbrojtje me drejta të plota. Në situata të tilla përjashtohet taksa e regjistrimit ku vetëm kontributet vjetore për vitin që i përket të realizohet pagesa.

§ 8 Mbështetja e anëtarit

1. Sapo anëtari ose të familjes e tij sipas kuptimit të §7 e njofton Pikellimi GmbH në një rast vdekje, porositet nga „AGB“ një instuticion për bartjen e kufomave dhe perfshirjen e shërbimive të mëposhtme:

a. kompletimi dhe ralizimi i të gjitha çështjeve administrative;

b. përgatitja e trupit sipas rregullat e zgjedhur në aplikim;

c. transport i sigurtë deri në vendin e varrimit;

d. Trupi i varrosur në përputhje me standardet evropiane;

2. Familjes të ndjerit nuk ju lejohet të angazhoj ndonjë institution tjetër pa u konsultuar me Pikellimi GmbH. Në raste të tilla Pikellimi GmbH nuk do të merr shpenzimet përsipër

3. Për ata që varrosen në territoin e Bashkimit Evropian, EEA ose në Zvicër, shpenzimet merren përsipër plotësisht deri 2.000 Euro.

4. Nëse një anëtar i Pikellimit GmbH ndron jetë në vendlindjen e tij, anëtaret e famlijes e tij marrin një shumë prej 500 Euro si ndihmës financialle.

5. Ata që ndrojn jetë jashtë BE, EEA apo Zvicër mund sipas dëshires të familjes të transferohen nga Pikellimi GmbH në vend të BE, EEA ose në Zvicër. Sipermarja e shpenzimeve në këto rastë ësht deri 2.000 Euro.

6. Në rast të një abortit (më pak se 500g) sipas ligjeve të vendit mbulohen shpenzimet e varrimit deri 700 Euro.

7. Dokumentet që duhet të ju ofrohen institucionit per bartjen e kufomave: Kartela e identifikimit (ID), pasaportë, certifikatë vdekje ose raport vdekje, certifikatë martese (internacional, përndryshe me përkthim në gjuhen gjermane) dhe vërtetim të mbrojtjes “Certifikata e sigurimit”. Në rast që dokumentacioni i nevojshem nuk i dërgohet në koh Pikellimi GmbH, “Sigurimit” nuk i mer përsiper shpenzimet të tjera që i paraqet.

8. Në dështim të trafikut rugor ose venesë të tjera që arsyetohen që nuk i takon “AGB” (p.sh. për shkak të festave, vonesë apo dështimin e fluturimeve dhe institucionit për barjten e kufomave ), kompania Pikellimi GmbH nuk do përgjegjët ndaj anëtarit ose familjes e tij.

§ 9 Detyrim informacioni të anëtarit

1. Çdo anëtar është i detyruar të raportojë informacione në lidhur me personin e tij dhe anëtarët e familjes së tij drejt Pikellimi GmbH, tërësisht dhe me vërtetësi.

Pikellimi GmbH nuk përgjegjit në rast mungesave të informacioneve dhe dokumenteve.

§ 10 Ndërprerja e kontratës

1. Afati i kontratës është dy vjet dhe zgjatet me një vit në qoftë se kontrata nuk është ndërprerë në përputhje me kushtet e mëposhtme.

2. Kontrata e mbrojtjes ndërprehët nga dorëheqja, përjashtimi ose vdekja.

3. Çdo anëtar mund të ndërpresë kontratën në fund të vitit. Njoftimi duhet të jetë me shkrim dhe jo më vonë se 3 muaj para përfundimit të kontratës vjetor.

4. Mbrojta përfundon nëse kërkesat shqyrtimit në § 2 parag. 1-2 dhe aplikacioni nuk dorëzohen në koh ose jan me vonesë.

5. Anëtari mund të përjashtohet nga kompania Pikellimi GmbH, veçanërisht kur:

a) i shkel ligjet të fesë islame apo ndonjë të vendeve të tjera;

b) ose tre muaj me vonesë të kontributeve vjetore mbas tfesës për pages ësht;

6. Me ndërprerjen e kontratës humben të gjitha drejtat dhe detyrimet e anëtarit për mbrojtje. Me kët rast humbët rikthimi i mjeteve të paguara.

§ 11 Dispozita të tjera

1. Vetëm formulari i aplikimit dhe këto termat dhe kushtet e përgjithshme (AGB) jan të vlefshme për kontratën. Marrëveshje verbale ose deklarata të tjera janë të pavleshme.

2. Nëse një ose më shumë dispozita të kësaj kontrate të “Sigurimit” janë ose bëhen të pavlefshme, kështu vlefshmëria e dispozitave të tjera të kontratës mbesin të paprekshme.

§ 12 Transferim të dhënave, Ligj i fuqishëm dhe vendi juridik

1. Klienti e autorizon Pikellimi GmbH që ti përdorë të dhënat e tij personale për pordërim ne bazë të ligjit. Transferimi i dhënave për arsye komerciale ose për arsye të tjera, nuk i lejohet Pikellimi GmbH.

2. Marrëdhënia juridike ndërmjet personit të siguruar dhe të kompanisë Pikellimi GmbH zbatohen kryesisht me ligjet e gjermanisë.

3. Selia gjyqësore është në rajonin e Pikellimi GmbH.

AGB Shqip.doc – Aktualizimi 01/2016